Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/2/1961

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 1/2/1961 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Người đặc biệt nhấn mạnh về công tác cán bộ và yêu cầu “cán bộ cần phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với Đảng và một lòng một dạ phục vụ nhân dân”… Trong Đảng “phải thực hiện thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình, để tiến bộ không ngừng”.