Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/2/1966

Ngày 1/2/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Mỹ nhất định thua”, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4319.
Bài báo nêu rõ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của nhân dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và kết luận “Ta nhất định thắng, Mỹ nhất định thua”./.