Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/8/1941

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 1/8/1941 Nguyễn Ái Quốc viết bài “Khuyên đồng bào mua báo Việt Nam Độc Lập” đăng báo “Việt Nam Độc Lập” số 101.
Bài báo viết bằng văn vần, nhằm tuyên truyền đường lối của Mặt trận Việt Minh, có nội dung

“Báo “Độc lập” hợp thời đệ nhất
Làm cho ta mở mắt mở tai
Cho ta biết đó biết đây
Ở trong việc nước, ở ngoài thế gian
Cho ta biết kết đoàn tổ chức
Cho ta hay sức lực của ta
Cho ta biết chuyện gần xa
Cho ta biết nước non ta là gì...”.