Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/8/1942

Ngày 1/8/1942 Nguyễn Ái Quốc viết bài thơ “Nhóm lửa”, đăng trên báo “Việt Nam Độc Lập” số 133.
Bài thơ ví sự nghiệp cách mạng với việc nhóm lửa, phải trải qua “bước gian nan” để phát triển phong trào, bùng cháy khắp nơi. Lúc bấy giờ. Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi, Chiếu lá cờ độc lập, tự do!