Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/8/1969

Ngày 1/8/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp bàn về việc xuất bản sách “Ngườitốt việc tốt”.
Người căn dặn “Đào tạo con người là vấn đề chiến lược, phong trào “Người tốt việc tốt” chính là một biện pháp quan trọng của chiến lược đào tạo con người đó”. Cùng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Văn Linh từ chiến trường ra báo cáo. Người căn dặn “Bất cứ trong tình huống nào cũng phải bám chắc lấy dân, dựa vào dân để tồn tại”./.
Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội