Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 10/6/1921

Nguyễn Ái Quốc nhận được thư của Despress cho biết báo L’Humanité mời đến Khách sạn số 2 dành cho người nước ngoài ở phố Raxin (Racine) vào hồi 21 giờ ngày 13/6 để bàn về Tuyên ngôn của Ban nghiên cứu thuộc địa.