Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 10/9/1955

Ngày 10/9/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện tại buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Người biểu dương sự thành công của Đại hội. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh quan trọng. Đó là một bản Cương lĩnh thiết thực, rộng rãi và vững chắc. Về những nhiệm vụ trước mắt của công tác mặt trận, Người chỉ rõ phải phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Cương lĩnh của Mặt trận. Toàn dân ta phải ra sức củng cố và xây dựng miền Bắc vững mạnh để làm cơ sở và hậu thuẫn vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc. Người được Đại hội bầu làm Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.