Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 10/9/1957

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 10/9/1957 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa I.

Người báo cáo với Quốc hội kết quả chuyến đi thăm chín nước anh em của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ. Đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân các nước anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ hòa bình thế giới; những tình cảm nồng hậu và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các nước anh em đã dành cho đoàn và nhân dân Việt Nam. Thông báo những nội dung đã thảo luận và nhất trí giữa Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam với đảng, chính phủ các nước anh em, những vấn đề về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng đất nước. Người cho biết nhân dân các nước anh em hoàn toàn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong xây dựng đất nước và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc.