Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 11/9/1945

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 11/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Cách tổ chức các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, đăng báo Cứu Quốc, số 40. 

Người khẳng định đây “… là hình thức Chính phủ trong các địa phương sau khi khởi nghĩa thắng lợi. Toàn thể nhân dân Việt Nam (trừ bọn Việt gian bị tước công quyền) từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt trai gái, giàu nghèo, Việt Minh hay ngoài Việt Minh, ai cũng có quyền ứng cử hay bầu cử người vào các Ủy ban này... Kết luận, bài báo viết; “Xem như trên, Ủy ban nhân dân tổ chức và làm việc theo một tinh thần mới, một chế độ dân chủ mới, khắc hẳn các cơ quan do bọn thống trị cũ đặt ra”.

[Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008, 2009]