Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 11/9/1954

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 11/9/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư cho các cháu nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu, đăng báo Nhân Dân, số 224. Bức thư có đoạn “Trung thu này là Trung thu hòa bình đầu tiên, sau tám, chín năm kháng chiến anh dũng của nhân dân ta. Trong cuộc kháng chiến cứu nước, các cháu cũng có đóng góp một phần. Nhân dịp này, Bác gửi lời thân ái khen ngợi các cháu... Đến ngày Nam Bắc một nhà Các cháu xúm xít thì ta vui lòng”.