Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/5/1955

Ngày 12/5/1955 Hai bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Nhân dân, số 453.
Trong bài "Lãnh đạo quần chúng tăng gia sản xuất", bút danh C.B., Người phê bình cán bộ cải cách ruộng đất ở một số nơi do trình độ yếu kém lại không biết dựa vào quần chúng nên gặp nhiều khó khăn và bế tắc trong công tác lãnh đạo quần chúng tăng gia sản xuất. Những nơi nào biết phát huy sức mạnh đoàn kết và kinh nghiệm của quần chúng thì mọi công việc đều trôi chảy. Người kết luận:  
“Cán bộ máy móc thì u tì
Tin vào quần chúng thì việc gì cũng tươm”.