Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/5/1967

Ngày 12/5/1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân và dân Vĩnh Linh bắn rơi 100 chiếc máy bay Mỹ. 
Bức thư có đoạn “Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Vĩnh Linh đã đoàn kết, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu và sản xuất, giành nhiều thắng lợi vẻ vang… quân và dân Vĩnh Linh chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa, giành thắng lợi to lớn hơn nữa, xứng đáng là tiền tuyến anh hùng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa”.