Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/5/1969

Ngày 12/5/1969 15 giờ chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sửa bản Di chúc, sửa phần mở đầu và phần viết thêm của năm 1968./.