Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/9/1946

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 12/9/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho kiều bào Việt Nam ở Pháp, cám ơn kiều bào đã bày tỏ thái độ ủng hộ Chính phủ và Người, đã quyên tiền và thuốc men giúp Tổ quốc. Bức thư có đoạn "Lòng thân ái đó rất là quý, chúng tôi rất cảm động và cám ơn. Nay tôi và Phái bộ sắp trở về nước, chúng tôi gửi lời chào và khuyên tất cả anh chị em kiều bào:

 1- Phải triệt để đoàn kết,
 2- Ra sức tuyên truyền và ủng hộ bằng mọi phương diện cho Tổ quốc,
 3- Thực hành khẩu hiệu ĐỜI SỐNG MỚI CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH,
 4- Mỗi người cần thạo một nghề để mai sau về nước giúp ích cho cuộc xây dựng nước Việt Nam mới"