Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/5/1965

Ngày 13/5/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn các nhà hoạt động cách mạng lão thành Mông Cổ đã gửi thư cho Người bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. 9 giờ đến 10 giờ, Người viết tiếp tài liệu Tuyệt đối bí mật. 18 giờ 30 đến 19 giờ 30, Người tiếp một số cán bộ miền Nam mới ra Hà Nội. Sau cuộc gặp, Người nhắc các cơ quan phục vụ chú ý chăm sóc tăng cường sức khỏe cho các đồng chí này.