Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/5/1969

Ngày 13/5/1969  9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa bản Di chúc, Người sửa đoạn mở đầu và phần viết thêm năm 1965./.