Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/7/1952

Ngày 13/7/1952 Chủ tịch Hồ Chí Minh dựHội nghị chiến tranh du kích. 
Trong bài nói tại Hội nghị, Người nêu rõ mục đích của chiến tranh du kích không phải là ăn to đánh lớn mà phải tỉa dần, đánh làm sao cho giặc ăn không ngon, ngủ không yên, bị hao mòn về tinh thần và vật chất rồi đi đến chỗ bị tiêu diệt và nhiệm vụ của du kích hiện nay là phá tan âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt” của địch. “Phá được âm mưu đó là góp phần lớn vào công việc chuẩn bị tổng phản công”. 
Sau khi chỉ ra những khuyết điểm chính của  phong trào chiến tranh du kích như coi nhẹ công tác chính trị, kinh tế, tuyên truyền giáo dục nhân dân, muốn đánh to ăn to, công tác ngụy vận, phòng gian làm chưa đều, chưa chu đáo... Người nêu những công tác trước mắt của phong trào trong đó nhấn mạnh điều quan trọng nhất là dân quân du kích phải bám sát lấy dân. “Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu... Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ, giáo dục nhân dân”.