Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/7/1956

Ngày 13/7/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời các câu hỏi của phóng viên Hãng AP của Mỹ về tình hình Việt Nam.
Người khẳng định “Nhân dân cả nước Việt Nam sẽ đấu tranh mạnh hơn để cho có tổng tuyển cử tự do trong khắp cả nước; vì đó là nguyện vọng tha thiết của toàn dân Việt Nam đã được Hiệp định Giơneve 1954 thừa nhận” Khẳng định chủ quyền, thống nhất của nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ “Đất nước Việt Nam từ Bắc đến Nam là một khối, cần được thống nhất. Không thể chia cắt Việt Nam làm hai nước riêng biệt, cũng như không thể chia cắt Hoa Kỳ thành hai nước riêng biệt”.