Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/7/1966

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại đội 6, Đại đội 12 thuộc Tiểu đoàn 26 thông tin, Quân chủng Phòng không-Không quân, đóng tại ngoại thành Hà Nội. 
Người hỏi thăm tình hình sức khỏe, công tác của cán bộ, chiến sĩ và chỉ rõ “Công tác thông tin liên lạc là một công tác rất quan trọng, nó như thần kinh, mạch máu của con người”.