Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1955

Ngày 14/5/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào thành phố Hải Phòng, nhân dịp thành phố được giải phóng.
Người ân cần hỏi thăm đời sống của nhân dân thành phố và nhắc nhở mọi người phải đoàn kết chặt chẽ để xây dựng lại quê hương đất nước. Các ngành, các cấp ở thành phố phải thực hiện đúng những quy định của Chính phủ trong công tác tiếp quản vùng mới giải phóng và nêu cao tinh thần cảnh giác chống âm mưu phá hoại của địch.