Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1965

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/1965, Từ 14 giờ đến 16 giờ, Người viết tiếp phần cuối tài liệu Tuyệt đối bí mật.