Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1965

Ngày 14/5/1965 Từ 14 giờ đến 16 giờ, Người viết tiếp phần cuối tài liệu Tuyệt đối bí mật.