Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1968

Ngày 14/5/1968 9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sửa Di chúc.