Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1969

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/1969, Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và sửa bản Di chúc./.