Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1969

Ngày 14/5/1969 Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và sửa bản Di chúc./.