Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/7/1951

Ngày 14/7/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Quân đội thực dân Pháp", ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 1861.
Sau khi nêu lên những thất bại của thực dân Pháp ở chiến trường Việt Nam đã làm gia tăng phong trào chống chiến tranh và phản chiến trong nhân dân và thanh niên Pháp, vì họ thấy “chiến tranh ở Việt Nam là không có mục đích, không có nghĩa lý, không có hy vọng”, Bác kết luận “Thực dân Pháp thất bại là vì binh lính Pháp biết rằng chiến tranh ở Việt Nam là vô lý... Vì vậy ta nhất định thắng”.