Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/7/1956

Ngày 14/7/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Bước đầu", bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 862.
Bác viết về những thành tích cụ thể của nhân dân ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Bác nhận xét “Chính sách của Đảng và Chính phủ ta trước hết là nhằm cải thiện dần đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân lao động… Cố nhiên, so với mục đích thì thành tích ấy còn rất nhỏ. Chúng ta không được tự mãn. Nhưng đó là thành tích bước đầu nó khuyến khích chúng ta cố gắng hơn nữa, cố gắng lên mãi“.