Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/1/1955

Ngày 15/1/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Đạo đức công dân” bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 320.
Bác chỉ rõ ‘Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ, nhân dân có quyền lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, tức là Tuân theo pháp luật Nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung; đóng thuế đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung; hăng hái tham gia công việc chung; bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ quốc.
Người cũng phê phán một số biểu hiện trái với đạo đức công dân và phân tích nguyên nhân dẫn tới những hiện tượng đó; vạch rõ tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức công dân; nêu ra một số biện pháp giáo dục, mối quan hệ giữa giáo dục và cải tạo thông qua pháp luật.