Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1921

Ngày 15/11/1921 Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thư cho Hội Liên minh Nhân quyền Pháp.
Bức thư nêu 7 yêu cầu cấp thiết đối với nhân dân Việt Nam lúc này là Ân xá chính trị phạm, cải cách pháp luật, tự do báo chí và tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tự do xuất dương, du lịch ở nước ngoài... và Người đề nghị Hội tích cực can thiệp đòi Chính phủ Pháp thực thi những yêu cầu này.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008