Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1945

Ngày 15/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ tốt nghiệp khóa 5 Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam.
Nói chuyện tại buổi lễ, Người nhấn mạnh những công việc quan trọng trước mặt phải làm là kháng chiến và cứu đói. Người còn căn dặn các học viên “Anh em phải hết sức nghe mệnh lệnh của Chính phủ, trong công việc phải làm cho dân yêu mến và siêng năng hăng hái, làm gương cho đồng bào”.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008