Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1946

Ngày 15/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào cả nước, đăng báo Cứu quốc, số 406.
Người vui mừng thay mặt Chính phủ, quân đội cảm ơn các tôn giáo, đoàn thể, các thân hào và quốc dân đồng bào đã nhiệt thành ủng hộ phong trào “Mùa đông binh sĩ”. Người khẳng định “Chiếc áo trấn thủ mà đồng bào sẽ gửi cho anh em binh sĩ trong mùa rét này, chẳng những sẽ giúp anh em giữ được sức mạnh để bảo vệ đất nước, mà lại còn khiến anh em luôn nhớ đến tình thân ái nồng nàn của đồng bào ở hậu phương”.

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008