Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1948

Ngày 15/11/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Bệnh tự kiêu, tự ái”, bút danh X.Y.Z, đăng trên tờ Sự Thật, số 102.
Người yêu cầu “Mỗi một người và tất cả mọi người chúng ta phải tẩy cho sạch bệnh tự kiêu, tự ái. Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm cho đạo đức và công việc”.
Thang thuốc thánh để chữa bệnh này gồm có 4 vị là
Thật thà tự phê bình và hoan nghênh người khác phê bình mình.
Cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm.
Luôn luôn cố gắng học hỏi để luôn luôn tiến bộ
Thực hành đoàn kết”. 

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008