Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1959

Ngày 15/11/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Cần, Kiệm”, bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 2069.
Bài viết nêu lên sự cần thiết phải thực hành Cần, Kiệm trong công cuộc xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Người chỉ rõ “Cần để nâng cao không ngừng năng suất lao động. Kiệm để tích trữ thêm vốn, mở rộng sản xuất” và nhấn mạnh mối qua hệ giữa “Cần” và Kiệm”.
Kiệm mà không Cần thì cũng vô ích. Cần mà không Kiệm thì tay không lại hoàn tay không”.
Bài báo còn phê phán tư tưởng lười biếng, lên án những hành vi lãng phí trong sinh hoạt và sản xuất, tệ nạn ăn uống gây lãng phí tiền của và lao động của nhân dân.