Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/11/1964

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 15/11/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “So sánh”, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 3881.
Bài báo lấy ví dụ thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội ở một số địa phương để so sánh hiệu quả lãnh đạo giữa nơi có chi bộ tốt với nơi có chi bộ yếu kém và nêu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức các chi bộ đảng ở địa phương, trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học và các đơn vị bộ đội. Bài báo khẳng định, nếu chi bộ tốt, vững vàng thì mọi việc đều tốt,\ đều tiến bộ; nếu nơi nào chi bộ yếu kém thì phong trào quần chúng ở nơi đó kém và gặp nhiều khó khăn./. 

Nguồn TTXVN; sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008