Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/5/1948

Ngày 15/5/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác gửi thư cho Lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh tổ chức tại Định Hóa (Thái Nguyên). 
Trong thư, Bác viết “Học cốt để mà hành... Mỗi cán bộ tốt phải thực hành mấy điều:
1. Đối với mình phải làm đúng cần kiệm liêm chính. Mọi việc đều phải làm kiểu mẫu cho nhân dân. Phải luôn luôn cầu tiến bộ;
2. Đối với công việc phải cẩn thận, phải có kế hoạch, kỹ lưỡng. Phải có ngăn nắp, chớ bao biện, chớ hiếu danh, tự đắc;
3. Đối với dân chúng phải tôn trọng dân chúng, học hỏi dân chúng. Phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Luôn gần gũi quần chúng;
4. Đối với đoàn thể phải tuyệt đối trung thành. Phải đặt lợi ích của đoàn thể (tức là lợi ích Tổ quốc) lên trên hết, trước hết. Mỗi ngày phải tự hỏi Ta đã làm được việc gì có ích cho đoàn thể, chưa làm thì phải gắng làm đi. Người cán bộ phải có tinh thần chịu khổ, chịu khó. Phải luôn giữ tấm lòng chí công vô tư...”.