Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/7/1969

Ngày 15/7/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và trả lời phỏng vấn phóng viên báo Nhân đạo (Pháp) Charles Fourniau, đại diện thường trú của Đảng Cộng sản Pháp tại Hà Nội. Bác bày tỏ “Lúc đầu, chính là do chủ nghĩa yêu nước mà tôi tin theo Lênin. Rồi từng bước một, tôi đi đến kết luận rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới...Về phần chúng tôi, chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi như đồng chí đã biết...”. Đây cũng là cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp cuối cùng của Bác./.