Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 16/11/1954

Ngày 16/11/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị thảo luận kế hoạch đấu tranh đòi tự do dân chủ, thi hành Hiệp định Giơnevơ.
Người gợi ý nên giao việc làm kế hoạch đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Ủy ban thi hành hiệp định đình chiến và chịu trách nhiệm trước Trung ương.
Về phương châm đấu tranh, Người nói Cần huy động các đoàn thể nhân dân, kể cả những người công giáo tiến bộ ở Pháp... Đấu tranh phải có sự kết hợp giữa quần chúng và các đoàn thể. Đấu tranh phải liên tục, phải có mục tiêu cụ thể. Đấu tranh phải có hợp tác, trong hợp tác có phân công phù hợp với từng ngành, từng người...

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008, 2009