Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 16/11/1959

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 16/11/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Ban Bí thư thảo luận về những công trình lớn trong quy hoạch của thành phố Hà Nội.
Phát biểu với Hội nghị, Người căn dặn trong thiết kế phải đồng bộ (đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện…), tránh cản trở sự đi lại của nhân dân; phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi và phải thực hiện nhanh, nhiều, tốt, rẻ. Người cũng lưu ý việc phải tranh thủ sự giúp đỡ của các nước anh em trong công việc trên.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008, 2009