Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 16/11/1967

Ngày 16/11/1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho các chiến sĩ thuộc Trung đội nữ dân quân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã bắn rơi tại chỗ một máy bay phản lực Mỹ./.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008, 2009