Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/11/1946

Ngày 17/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh  thăm tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Tại hai địa phương này, Người đã thăm các linh mục người Pháp, động viên các nhà hoạt động tôn giáo gìn giữ hòa khí đoàn kết lương giáo. Người còn thăm nhiều trường học, bà con Hoa kiều và đến thăm hai làng Phù Lưu và Đình Bảng là địa điểm dự phòng cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thông điệp tới Cao ủy Pháp ở Sài Gòn, đăng trên báo Cứu quốc, số 408. Thông điệp khẳng định Nam Bộ là đất của Việt Nam. Hoạt động của Ủy ban hành chính Nam Bộ là phù hợp với Tạm ước 14/9; phía Việt Nam mong muốn thực hiện một nền hòa bình, tránh dùng vũ lực...

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008