Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/11/1950

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 17/11/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi Hội nghị Hòa bình ở Việt Nam” nhân sự kiện thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam.
Trong thư, Người khẳng định “Nhân dân Việt Nam ta cũng như nhân dân các nước trên thế giới đều yêu chuộng hòa bình, để xây dựng một xã hội dân chủ tốt đẹp… Muốn giữ hòa bình một cách thiết thực thì phải ra sức chống đế quốc chủ nghĩa” và cuộc kháng chiến Việt Nam chính là “đang chặt cái gốc chiến tranh đế quốc, đang giúp sức bảo vệ hòa bình”. Vì vậy, nhiệm vụ của mọi người là “đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ toàn dân Việt Nam, để kháng chiến lâu dài, để đánh tan bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ”.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008