Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/11/1954

Ngày 17/11/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị.
Cuộc họp thảo luận về đề án chuẩn bị cho việc thực hiện hiệp thương, tổng tuyển cử theo tinh thần của Hội nghị Genève. Phân tích tình hình thực tế, Người yêu cầu phải nghiên cứu kỹ để có những chính sách phù hợp đối với các tôn giáo.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008