Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/11/1965

Ngày 17/11/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư trả lời Giáo sư Lainớt Pôlinh (Mỹ). Người cảm ơn giáo sư đã chuyển đến Người bản tuyên bố về vấn đề Việt Nam của 8 nhà trí thức được giải thưởng Nobel về hòa bình.
Bức thư cảm ơn nhân dân Mỹ đã kiên quyết đấu tranh đòi Chính phủ Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Và Người tuyên bố “ Toàn thể nhân dân Việt Nam từ bắc đến Nam quyết không thể chấp nhận chính sách xâm lược và nô dịch của đế quốc Mỹ. Hòa bình thật sự quyết không thể tách rời tự do và độc lập thật sự của dân tộc... 
Sự xâm lược của Mỹ là nguồn gốc duy nhất, là nguyên nhân trực tiếp của tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Việt Nam”. Con đường đúng đắn nhất để giải quyết vấn đề Việt Nam là lập trường được nêu trong bản Tuyên bố ngày 22/3/1965 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và bốn điểm của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa./.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008