Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/5/1968-1969

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 17/5 của các năm cuối cùng trong cuộc đời (1968 và 1969), Bác đều dành thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa Di chúc./.