Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/11/1964

Ngày 18/11/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn tiếp về thương nghiệp, giá cả.
Bác nói thương nghiệp giá cả phải phục vụ tốt sản xuất và đời sống. Thương nghiệp giá cả dính đến mọi người, phức tạp khó khăn nên để thì giờ bàn nhiều là cần thiết.
Về tổ chức lãnh đạo, có những vấn đề hàng thiếu, hàng đủ, giá lên, giá xuống ai phụ trách? Ai chịu trách nhiệm chưa rõ.
Có đường lối chính sách rồi thì phải tổ chức để thi hành, khi có tổ chức thì phải có người làm cho tốt. Muốn làm tốt nhiệm vụ phải chú ý đến công tác chi bộ. Việc giáo dục và lãnh đạo tư tưởng kể cả cho người bán hàng và người mua hàng, đừng để người ta tiêu dùng hoang phí, đòi hỏi nhiều khi Nhà nước gặp khó khăn.