Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/11/1967

Ngày 18/11/1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và tặng huy hiệu cho nữ dân quân các xã Hà Phú và Hà Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm, bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ./.

Nguồn Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2006, 2008