Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/5/1955

Ngày 18/5/1955 Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sau 83 năm, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 441.
Nhân ngày thực dân Pháp hạ cờ ở Hải Phòng (ngày 13/5/1955), Người viết bài ca ngợi cuộc đấu tranh bền bỉ lâu dài và anh dũng của nhân dân ta ở Hải Phòng qua các thời kỳ lịch sử. Nhắc nhở đồng bào và chiến sĩ ở Hải Phòng cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với những âm mưu phá hoại của bọn phản cách mạng và ra sức xây dựng lại quê hương đất nước.