Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/5/1963

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 18/5/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam.

Trong bài nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ chính sách, phương châm, đường lối công tác nghiên cứu, phổ biến khoa học-kỹ thuật của Đảng và Nhà nước; phân tích tình hình khoa học và kỹ thuật của ta hiện nay, góp một số ý kiến về phương hướng hoạt động và những nhiệm vụ trước mắt của Hội.

Người căn dặn các hội viên cần phải ra sức đem hiểu biết của mình phổ biến rộng rãi trong nhân dân, góp phần đẩy mạnh thi đua, sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Những điều đem phổ biến phải thiết thực, chính xác, dân hiểu được và làm được. Mặt khác, phải đi sát cơ sở để nắm bắt được yêu cầu của công nhân, nông dân, giúp họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, đồng thời tổng kết những kinh nghiệm quý báu trong nhân dân, học tập những đức tính cần cù, giản dị và thiết thực của họ để họ trau dồi thêm tư tưởng và tác phong của mình.