Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/5/1968-1969

Ngày 18/5 của các năm cuối cùng trong cuộc đời (1968 và 1969), Bác đều dành thời gian từ 9 đến 10 giờ sáng để xem lại và sửa Di chúc./.