Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1946

Ngày 19/5/1946 Lần đầu tiên, ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố.