Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1949

Ngày 19/5/1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài thơ “Không đề”, trả lời ý kiến của một số cán bộ đề nghị tổ chức lễ mừng ngày sinh của Người.
Bài thơ như sau “Không đề 
Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà,
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già.
Chờ cho kháng chiến thành công đã,
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”. 
Sau đó, Bác gửi thư cảm ơn các tầng lớp nhân dân đã mừng thọ và hẹn “Đến ngày toàn quốc ăn mừng hoàn toàn thắng lợi, trong cuộc kỷ niệm to ấy, tôi sẽ vui vẻ tiếp đồng bào và chiến sĩ, kèm thêm một kỷ niệm nhỏ là Ngày sinh nhật của tôi”.