Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1951

Ngày 19/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận… đến chúc thọ Người nhân ngày sinh. 
Nói chuyện với các đại biểu, Người chỉ rõ “Khả năng của nhân dân rất nhiều, nhưng cán bộ phải biết giải thích cho nhân dân hiểu rõ”, mọi người sẽ nô nức phục vụ và việc gì cũng sẽ làm được.  Sau đó, Người tiếp các nhà báo. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về chính sách của Chính phủ, Người nói “Thống nhất tài chính, Chỉnh đốn biên chế, Thu thuế nông nghiệp, Đẩy mạnh thi đua. đều nhằm mục đích làm cho kháng chiến tiến mạnh, tăng gia sản xuất được nhiều và việc đóng góp của đồng bào được giản đơn, tiện lợi hơn”.
Ngoài ra, Người còn trả lời một số câu hỏi về quan hệ quốc tế và vấn đề hòa bình thế giới.